Imprimare
PDF

DISCURSUL AMBASADORULUI HANS KLEMM LA ANIVERSAREA ZILEI INDEPENDENŢEI 2018


Domnule preşedinte, Excelenţele Voastre, stimaţi membri ai Guvernului, stimaţi membri ai Parlamentului, prieteni, distinşi oaspeţi,

 

Mulţi dintre dumneavoastră mi-aţi spus la sosire că ploaia este un semn bun, de noroc. Vă mulţumesc pentru răbdare. Dacă este aşa cum se spune, atunci în această seară am fost cu adevărat binecuvântaţi. 

Vă mulțumesc pentru că sunteți alături de noi la cea de-a 242-a aniversare a Independenței Statelor Unite ale Americii. În 2018 sărbătorim și centenarul României, eveniment în care Statele Unite sunt mândre că au avut un rol, dat fiind că preşedintele Woodrow Wilson a menţionat România în celebrul său discurs „Cele 14 puncte” din ianuarie 1918, şi a făcut un apel la democraţie şi autodeterminare. Așadar, se cuvine ca anul acesta să sărbătorim și 100 de ani de prietenie între țările noastre.

În jur veți vedea chipurile câtorva dintre cei care au avut roluri importante în istoria relaţiei noastre, persoane care ne-au apropiat. Veți vedea nu doar fotografiile președintelui Wilson, ci și pe cele ale Regelui Ferdinand, care a condus România în timpul Primului Război Mondial, şi ale Reginei Maria, care a reprezentat cu succes România în lume după război. La Conferința de Pace de la Paris, în capitale din întreaga Europă și, mai târziu, prin vizita făcută președintelui Coolidge si soției sale la Washington DC, Regina Maria a făcut eforturi să asigure libertate și independență poporului său. 

Îl puteţi vedea pe George Enescu, copil minune şi cel mai cunoscut compozitor al României. Comparat adesea cu Mozart, el şi-a făcut debutul în America în 1923, dirijând la Carnegie Hall. A revenit în Statele Unite de multe ori pe parcursul carierei sale, prezentând publicului american muzica şi creativitatea sa, puternic influenţate de tradiţiile folclorice româneşti.

Dr. Liviu Librescu, născut la Ploieşti, a supravieţuit ghetoului de la Focşani în al Doilea Război Mondial. Mai târziu a devenit profesor de inginerie şi mecanică la Virginia Tech, unde, în 2007, şi-a dat viaţa, baricadând uşa sălii de curs şi împiedicând un individ înarmat să intre, astfel încât studenţii săi să poată fugi pe fereastră.

Profesorul Matei Călinescu, a cărui familie este originară din Turnu Severin, a primit o bursă Fulbright şi a mers în Statele Unite în 1973. Romancier şi critic literar, el a devenit profesor de literatură comparată la Universitatea Indiana. El a învăţat mii de studenţi nu doar despre literatură, ci, aşa cum s-a întâmplat în cazul meu, şi despre minunile culturii româneşti.

Elie Wiesel, fiu al Sighetului şi supravieţuitor al Holocaustului, a devenit un cunoscut scriitor, activist politic şi profesor şi a condus eforturile de asigurare a comemorării Holocaustului în întreaga lume, în special în SUA şi România. În 1996, a primit Premiul Nobel pentru Pace, în calitate de „mesager pentru omenire” care a transmis un mesaj „de pace, ispășire și demnitate umană”.

Nadia Comăneci a fost prima persoană din gimnastică, femeie sau bărbat, care a obţinut nota 10 la Olimpiadă. Multiplă medaliată cu aur la Olimpiadă, Nadia antrenează acum tineri sportivi din Statele Unite.

Acestea sunt doar câteva dintre persoanele care au lăsat o amprentă profundă asupra istoriei ambelor noastre ţări, care au construit punţi între România şi Statele Unite şi care au îmbogăţit vieţile românilor şi americanilor deopotrivă. Există multe alte persoane, inclusiv dumneavoastră, toţi cei care sunteţi alături de noi în această seară.

Domnule preşedinte, doamnelor şi domnilor, să privim acum spre viitor.

În ce ne priveşte, noi vom încerca să extindem, să consolidăm şi să aprofundăm şi mai mult Parteneriatul Strategic SUA-România.

Vom continua să prezentăm România ca un aliat NATO model, care îşi îndeplineşte sau depăşeşte angajamentele faţă de Alianţă investind în apărarea sa, modernizându-şi capacităţile şi contribuind nu doar la securitatea regională, ci şi la apărarea transatlantică şi la eforturile de a pune capăt conflictelor din zone aflate la mare distanţă de Romania, precum Afganistan. Împreună vom menţine şi consolida legăturile transatlantice.

Vom continua excelenta cooperare în domeniul aplicării legii care oferă siguranţă şi securitate cetăţenilor noştri, luptând împotriva terorismului, a infracţionalităţii organizate, a traficului de armament, droguri şi de persoane şi a influenţei maligne a statelor ostile. Vom colabora pentru a îmbunătăţi securitatea cibernetică şi a oferi apărare împotriva ameninţărilor hibride.

Vom promova valorile americane şi vom aplauda îmbrăţişarea de către România a unui viitor democratic şi consolidarea instituţiilor sale democratice, inclusiv a unui sistem judiciar independent.

Vom încuraja contribuţiile României la securitatea energetică a Europei, inclusiv prin luarea măsurilor necesare investiţiilor strategice în producţia de energie în Marea Neagră, care are extraordinarul potenţial de a transforma România într-un centru regional de producţie şi furnizare de energie.

Vom sprijini un mediu de afaceri şi investiţional stabil, previzibil şi transparent, pentru a atrage investitori americani în România, a dezvolta comerţul dintre ţările noastre şi a promova prosperitatea economică comună.

Vom căuta modalităţi de a creşte schimburile culturale şi educaţionale de artişti, savanţi, studenţi şi oameni de ştiinţă dintre România şi Statele Unite, bazându-ne pe excelenta activitate desfăşurată de Comisia Fulbright şi pe recenta şi extrem de binevenita decizie a Guvernului României de a introduce un program de stimulente pentru producţia de filme.

Vom comemora victimele Holocaustului şi îi vom învăţa pe copiii noştri despre răul antisemitismului şi extremismului. Suntem recunoscători pentru contribuţia generoasă a instituţiilor româneşti la înfiinţarea aici, la Bucureşti, a unui muzeu dedicat istoriei evreilor din România.

România are propriile sale obiective în ce priveşte Parteneriatul nostru Strategic şi vom continua să încercăm împreună să le îndeplinim.

În concluzie, acum, când sărbătorim independenţa Americii, centenarul unităţii României şi prietenia existentă între America şi România în ultimii 100 de ani, sper la un parteneriat şi mai puternic, pe măsură ce întâmpinăm împreună provocările şi extraordinarele oportunităţi ce ne aşteaptă.

Permiteţi-mi acum să mulţumesc numeroşilor şi generoşilor noştri sponsori care au susţinut evenimentul din această seară. Fără ei, nimic din toate acestea nu ar fi fost posibil.

Permiteţi-mi de asemenea să îi dau cuvântul invitatului nostru de onoare, Preşedintele României, Klaus Werner Iohannis.

Vă mulţumesc.

                                                                                    *****

 

U.S. AMBASSADOR HANS KLEMM’S REMARKS AT THE INDEPENDENCE DAY CELEBRATION 2018

June 29, 2018

Mr. President, Your Excellencies, members of Government, members of Parliament, friends, distinguished guests,

Many of you as you entered told me that it is a sign of both good fortune and good luck to have rain.  Thank you for your patience.  If that is true, we were certainly blessed tonight.

Thank you for joining us as we celebrate the 242nd Anniversary of the Independence of the United States of America.  In 2018 we also celebrate Romania’s centennial, an event in which the United States is proud to have played a role, through President Woodrow Wilson’s reference to Romania in his famous Fourteen Points speech of January 1918, and his call for democracy and self determination.  It is therefore fitting that this year we also celebrate 100 years of friendship between our two countries.

Around us you will notice faces of some of those who played important roles in the history of our relationship, people who brought us closer together.  In addition to President Wilson, we have King Ferdinand, who led Romania through World War One, and Queen Maria, who represented Romania to the world very successfully in the aftermath of the war.  At the Paris Peace Conference, in capitals throughout Europe, and later, visiting with President Coolidge and his wife in Washington, D.C., Queen Maria campaigned to ensure liberty and independence for her people.

There is George Enescu, a child prodigy and Romania’s most famous composer.  Compared often to Mozart, he made his American debut in 1923, conducting at Carnegie Hall.  He returned to the United States many times over the course of his career, bringing his music, his creativity, deeply influenced by Romanian folk traditions, to American audiences.

Dr. Liviu Librescu, born in Ploiesti, he survived the Focsani ghetto in World War Two.  He later became a professor of Engineering Science and Mechanics at Virginia Tech University, where, in 2007, he gave his life, barricading his classroom door from a gunman while his students escaped through a window.

Professor Matei Calinescu, whose family hails from Turnu Severin, received a Fulbright scholarship and went to the U.S. in 1973.  A novelist and literary critic, he became a professor of comparative literature at Indiana University, educating thousands of American students, not only about literature, but at least for me, about the wonders of the Romanian culture. 

Elie Wiesel, son of Sighetu and a survivor of the Holocaust, became a noted writer, political activist, and professor and led efforts to ensure that the memory of the Holocaust remains throughout the world, but especially in the U.S. and Romania.  In 1996 he received the Nobel Peace Prize as a “messenger to mankind,” who told us “of peace, atonement, and human dignity.” 

Nadia Comaneci was the first gymnast ever, male or female, to score perfect 10’s at the Olympics.  A multiple Olympic gold medalist, Nadia now train young athletes in the United States.

These are just a few of the people who left a lasting mark on the history of both of our countries, who built bridges between Romania and the United States, and who enriched the lives of both Romanians and Americans.  There are many more, including all of you who have joined us this evening.

Mr. President, ladies and gentlemen, now let’s look to the future.

For our part, we will seek to further broaden, strengthen and deepen the U.S.-Romania Strategic Partnership.

We will continue to point to Romania as a model NATO Ally that is meeting, or exceeding, its commitments to the Alliance by investing in its defense, modernizing its capabilities, and contributing not only to regional security, but to transatlantic defense, and efforts to end conflicts in areas far, far away from Romania, such as Afghanistan.  Together we will preserve and strengthen transatlantic links.

We will continue our excellent law enforcement cooperation that ensures the safety and security of our citizens by fighting terrorism, organized crime, the trafficking of weapons, drugs, and persons, and the malign influence of hostile states.  We will collaborate to improve cyber security and defend against hybrid threats.

We will promote American values and applaud Romania’s embrace of a democratic future and its consolidation of its democratic institutions, including an independent Judiciary.

We will encourage Romania’s contributions to European energy security, including taking the necessary steps to enable strategic investments in Black Sea energy production, with the enormous potential here in Romania of becoming a regional hub of energy production and supply.

We will support a stable, predictable, and transparent business and investment environment to attract American investors to Romania, grow trade between our two countries, and advance our mutual economic prosperity.

We will explore ways to increase the exchange of artists, scholars, students, and scientists between Romania and the United States, building on the great work of the Fulbright Commission and the recent, very welcome decision by the Romanian Government to introduce a film production incentive program.

We will commemorate the victims of the Holocaust and educate our children on the evils of anti-Semitism and extremism.  We are grateful for the generous contribution of the Romanian government to the building of a museum here in Bucharest to celebrate the history of the Jews in Romania.

Romania has its own goals for our Strategic Partnership, and we will continue to endeavor together to realize those aspirations.

In conclusion, as we celebrate American independence, the centenary of Romanian unity, and the friendship that has existed between America and Romania over these past 100 years, I hope for an even stronger partnership as we together face the challenges, and the tremendous opportunities, that lie ahead.

Let me now thank the many and very generous sponsors that have supported tonight’s celebration.  Without their assistance, none of this would have been possible.

And let me now introduce our guest of honor, the President of Romania, Klaus Werner Iohannis.

Thank you.

                                                                                                ****

Public Diplomacy – Press Office
U.S. Embassy – Bucharest
Tel: 004(0) 21 200 3695
Fax: 004(0) 21 200 3723
Website: https://ro.usembassy.gov/